ساختار تشکیلاتی هیأت اجرایی جذب
  •  رئيس مؤسسه (رئيس هيأت)
  • مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه
  • سه تا پنج عضو هيأت علمي از دانشگاه انتخاب هیأت عالی جذب
  •  مسئول و کارشناسان دبیرخانه هیأت اجرایی جذب

وظایف هیأت اجرایی جذب
  • شناسايي و تعيين نيازهاي جذب اعضاي هيأت علمي در گروههاي آموزشي و پژوهشي
  • انجام فراخوان عمومي براي جذب اعضاي هيأت علمی
  • تصميم‌گيري در خصوص نحوه و چگونگي استخدام اعضاي هيأت علمي اعم از قراردادي، پيماني، رسمي آزمايشي، رسمي قطعي، هيأت علمي طرح سربازي، مأموريت و انتقال اعضاي هيأت علمي در چارچوب آيين‌نامه‌ها ومقررات مربوطه
  • اعلام نظر درخصوص جذب اعضاي هيأت علمي متقاضي استخدام در مؤسسه و متقاضيان بورس تحصيلي از لحاظ توانايي‌هاي علمي و صلاحيت عمومي
  • نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات مربوط به استخدام اعضاي هيأت علمي
  • ارائه گزارشات مستمر ساليانه حسب مورد به هيأت مركزي جذب اعضاي هيأت علمی