مسئول آموزش علی امینی
تصویر
05632202235 -
AliAmini[at]birjand.ac.ir 05632202235
اداره آموزش مدیریت آموزش های آزاد
مسئول دبیرخانه و بایگانی جواد حسن زاده
تصویر
05632202235 -
- 05632202235
اداره آموزش مدیریت آموزش های آزاد
کارشناس آموزش سلمان رفیعی
تصویر
05632202235 -
Rafiei1666[at]birjand.ac.ir 05632202235
اداره آموزش مدیریت آموزش های آزاد
امور خدمات عباس قدری
تصویر
05632202235 -
- 05632202235
اداره آموزش مدیریت آموزش های آزاد
مسئول حسابداری سید رضا میرعباسی
تصویر
05632202235 -
SR.Mirabbasi[at]yahoo.com 05632202235
اداره آموزش مدیریت آموزش های آزاد
کارشناس حسابداری مهدی هدایتی
تصویر
05632202235 -
- 05632202235
اداره آموزش مدیریت آموزش های آزاد