مدیر آموزش های آزاد و نوبت دوم از تاریخ 1377/6/18 تا 1378/3/31
استادیار دکتر محمد حسینایی
تصویر
http://cv.birjand.ac.ir/hosseinaei
گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مدیر آموزش های آزاد و نوبت دوم از تاریخ 1378/4/5 تا 1380/11/9
استادیار دکتر غلامرضا کاردان مقدم
تصویر
http://cv.birjand.ac.ir/ghkardanmoghaddam
گروه شیمی دانشکده علوم

مدیر آموزش های آزاد و نوبت دوم از تاریخ 1380/11/9 تا 1382/11/11
مربی آقای سید حسن کاظمی
تصویر
گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مدیر آموزش های آزاد و نوبت دوم از تاریخ 1382/11/11 تا 1385/6/15
دانشیار دکتر محمد مهدی نصرآبادی
تصویر
http://cv.birjand.ac.ir/mmnasrabadi
گروه ریاضی دانشکده علوم ریاضی و آمار

مدیر آموزش های آزاد و نوبت دوم از تاریخ 1385/6/15 تا 1388/1/24
استادیار دکتر محمدحسین حسینی
تصویر
http://cv.birjand.ac.ir/mhhosseini
گروه ریاضی دانشکده علوم ریاضی و آمار

مدیر آموزش های آزاد و نوبت دوم از تاریخ 1388/1/24 تا 1390/3/25
دانشیار دکتر محمد حسن سیاری زهان
تصویر
http://cv.birjand.ac.ir/sayyari
گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی

مدیر آموزش های آزاد و نوبت دوم از تاریخ 1390/3/25 تا 1395/8/12
دانشیار دکتر احمد آریافر
تصویر
http://cv.birjand.ac.ir/aryafar
گروه معدن دانشکده مهندسی

مدیر آموزش های آزاد و نوبت دوم از تاریخ 1395/8/15 تاکنون
دانشیار دکتر حسین خزیمه نژاد
تصویر
http://cv.birjand.ac.ir/khozeime
گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی