رئیس کمیسیون تخصصی علوم پایه
دانشیار سیدناصر رئیس السادات
تصویر
www.cv.birjand.ac.ir/raeisosadat snraeisosadat[at]birjand.ac.ir
گروه زمین شناسی
056332202041-344

عضو کمیسیون تخصصی علوم پایه
استاد فاطمه ابراهیمی
تصویر
www.cv.birjand.ac.ir/ebrahimi f_ebrahimi[at]birjand.ac.ir
گروه فیزیک

عضو کمیسیون تخصصی علوم پایه
دانشیار حاجی محمد محمدی نژاد
تصویر
www.cv.birjand.ac.ir/mohammadinejad hmohammadi[at]birjand.ac.ir
گروه ریاضی

عضو کمیسیون تخصصی علوم پایه
استاد محمدحسین زرین کوب
تصویر
www.cv.birjand.ac.ir/zarrinkoob zarinkoub[at]birjand.ac.ir
گروه زمین شناسی