رئیس کمیسیون تخصصی کشاورزی
استاد محمدحسن فتحی نسری
تصویر
www.cv.birjand.ac.ir/fathi hfathi[at]birjand.ac.ir
گروه علوم دامی
05632254050

عضو کمیسیون تخصصی کشاورزی
دانشیار محمدعلی بهدانی
تصویر
www.cv.birjand.ac.ir/behdani mabehdani[at]birjand.ac.ir
گروه زراعت و اصلاح نباتات
05632202515 05632202516

عضو کمیسیون تخصصی کشاورزی
دانشیار علی شهیدی
تصویر
http://cv.birjand.ac.ir/shahidi ashahidi[at]birjand.ac.ir
گروه مهندسی آب
05632254050-274

عضو کمیسیون تخصصی کشاورزی
دانشیار سیدوحید اسلامی
تصویر
www.cv.birjand.ac.ir/eslami sveslami[at]birjand.ac.ir
گروه زراعت و اصلاح نباتات