کارشناس تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات مریم احمد پور شهری
تصویر
- 05632202301-456
-
اداره دانش اموختگان مدیریت امور آموزشی
کارشناس صدور گواهی موقت پایان تحصیلات آزاده امینی
تصویر
- 05632202301-458
-
اداره دانش آموختگان مدیریت امور آموزشی
تایپیست و صدور نامه ابطال معافیت تحصیلی زهره حکمت دوست
تصویر
05632202301-457
اداره دانش آموختگان مدیریت امور آموزشی
کارشناس صدور دانشنامه تحصیلی و ریزنمرات زهره خاقانی
تصویر
05632202301-458
اداره دانش آموختگان اداره خدمات آموزشی
کارشناس دانش آموختگی دانشکده های علوم وبرق و کامپیوتر و تربیت بدنی و دانشکده های اقماری و دکتری همه رشته ها و موسسات غیرانتفاعی رضا شیرزادی
تصویر
05632202301-457
اداره دانش آموختگان مدیریت امور آموزشی
کارشناس دانش آموختگی دانشکده های ادبیات و علوم تربیتی و هنر و مهندسی وکشاورزی ذبیح الله مسعودی
تصویر
05632202301-458
05632202291
اداره دانش اموختگان مدیریت امور آموزشی
رئیس اداره دانش آموختگان اقدس نصیری
تصویر
05632202520
اداره دانش آموختگان مدیریت امور آموزشی