رئیس اداره خدمات آموزشی

  • تصویر
    سیده زهرا حسینی
    رئیس اداره خدمات آموزشی
     
     

اداره خدمات آموزشی


معرفی اداره خدمات آموزشی
اداره خدمات آموزشی یکی از ادارات زیر مجموعه مدیریت امور آموزشی دانشگاه است که امور مربوط به ثبت نام ، مشمولین، و نقل و انتقالات دانشجویان را بر عهده دارد .
شرح وظایف اداره خدمات آموزشی
- برنامه ریزی و نظارت بر امور آموزشی دانشجویان در تمامی مقاطع تحصیلی از قبیل: ثبت نام دانشجویان جدید الورود، دانشجویان انتقالی و مکاتبات مربوطه، معرفی جهت صدور کارت دانشجویی، نظام وظیفه عمومی، نقل و انتقال در چهارچوب ضوابط با هماهنگی مدیریت متبوع
- دریافت اسناد و مدارک ( آیین نامه ها ودستور العمل های اجرایی، لیست پذیرفته شدگان و .... ) مربوطه از سازمان سنجش آموزش کشور قبل از ثبت نام ، بررسی و مطالعه اسناد و مدارک و اعمال آن هنگام ثبت نام.
- برنامه ریزی و انجام امور مربوط به وظیفه عمومی دانشجویان مانند بررسی وضعیت وظیفه عمومی آنها ، تطبیق کارت پایان خدمت، معافیتهای پزشکی و غیر پزشکی با اصل و نیز دریافت کپی اسناد و مدارک مربوطه جهت درج در پرونده .
- برنامه ریزی و انجام امور مربوط به ثبت نام دانشجویان و نیز مکاتبات مربوطه با سازمان سنجش آموزش کشور .
- انجام امور مربوط به ثبت نام و پذیرش دانشجویان جدیدالورود ، دریافت مدارک و تطبیق آنها با دستورالعملهای اجرایی و جلوگیری از ثبت نام دانشجویانی که اسناد و مدارک ومعدل وریز نمرات آنها مغایربا مشخصات ارسالی از سوی سازمان سنجش می باشد و انعکاس مغایرتهای مربوطه به سازمان سنجش .
- تهیه ، تنظیم و انعکاس گزارش مغایرتهای اسناد و مدارک کارتهای کنکور پذیرفته شدگان به سازمان سنجش آموزش کشور در چهارچوب ضوابط ذیربط در زمان مقرر.
- دریافت کارت های کنکور مقاطع مختلف وکارنامه های محرمانه از سایت سازمان سنجش آموزش کشور
- انجام امور مربوط به پذیرش دانشجویان و دریافت مدارک آنها در چهارچوب ضوابط مربوطه.
- انجام امور مربوط به کارنامه تغییر رشته و انتقال دانشجویان و نیز دستور درج در پرونده دانشجو در چهارچوب ضوابط ذیربط .
- درخواست و دریافت تاییدیه تحصیلی کلیه مقاطع تحصیلی .
- بررسی و تکمیل پرونده آموزشی کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی قبل از زمان فراغت از تحصیل( حداکثر تا پایان آخرین ترم) حفظ و نگهداری کارنامه افراد منصرف از تحصیل در بایگانی و پاسخگویی به موارد مربوط به آن
- تهیه ، تنظیم و انعکاس آمار دانشجویان جدید الورد ( ثبت نام اولیه ، تک معرف و 000 ) و انجام آمارهای مقایسه ای نسبت به سنوات گذشته به مقام مافوق
- انجام امور مربوط به معافیت تحصیلی دانشجویان از قبیل : تهیه درخواست معافیت تحصیلی برای دانشجویان و ارسال به مراجع ذیربط ، دریافت معافیت تحصیلی و درج در پرونده دانشجو .
- بررسی ، پیگیری و مکاتبه با اداره وظیفه عمومی در زمینه موارد خاص و دانشجویانی که معافیت تحصیلی برای آنها صادر نشده است .
- تهیه و صدور نامه ترخیص برای پذیرفته شدگان مشمول که حین خدمت هستند .
- بررسی و پیگیری وضعیت وظیفه عمومی دانشجویان انتقالی به دانشگاه بیرجند .
- انجام امورمربوط به مکاتبات اشتغال به تحصیل دانشجویان به وظیفه عمومی و سایر مراجع ذیربط .
- مکاتبه جهت لغو معافیت تحصیلی دانشجویان انصرافی ، اخراجی در چهارچوب ضوابط مربوطه و با هماهنگی مقام مافوق .
- برنامه ریزی و انجام امور مربوط به نقل و انتقال دانشجویان ( انتقال موقت و دائم ) از اول تا سی اردیبهشت ماه هر سال در سامانه خدمات آموزشی ومیهمان وانتقال موارد خاص باتایید کمیسیون مربوطه همچنین تغییر رشته درون دانشگاه با رعایت ضوابط درپایان نیمسال اول .
- انجام امور مربوط به مهمان یا انتقال دانشجویان به دانشگاه بیرجند از دانشگاه مبدا از قبیل: دریافت موافقت دانشگاه مبنی بر انتقال دانشجو ، بررسی و تطبیق ( رشته تحصیلی ، مقطع و .... ) آن با دستور العمل اجرایی نقل و انتقال و ارائه نمونه فرم درخواست مهمانی دانشجو با هماهنگی مقام مافوق ومکاتبه با دانشگاه مبدا یا مقصد .
- انجام امور مربوط به تشکیل پرونده و تهیه و تنظیم مدارک مورد نیاز ( نامه موافقت دانشگاه مبدا ، نمونه فرم اطلاعات متقاضی مهمان و .... ) در پرونده و ارائه به مقام مافوق جهت طرح در کمیسیون مربوطه. .
- انجام امور مربوط به مصوبات کمیسیون نقل و انتقال از قبیل انعکاس نتایج به دانشجو ، مکاتبه با دانشگاه مبدا ومقصددر صورت موافقت با دانشجوی مهمان و استرداد سایر مدارک به دانشجو در صورت عدم موافقت در چهارچوب ضوابط مربوطه.