کارشناس واحد پذیرش حسن حجتی
تصویر
- 05632202301-347
- -
اداره خدمات آموزشی مدیریت امور آموزشی
رئیس اداره خدمات آموزشی سیده زهرا حسینی
تصویر
-
اداره خدمات آموزشی مدیریت امور آموزشی
کارشناس واحد بایگانی اصغر شهبازی
تصویر
368
Ashahbazi.birjand.ac.ir
اداره خدمات آموزشی مدیریت امور آموزشی
کارشناس واحد نظام وظیفه محمد محزون
تصویر
اداره خدمات آموزشی مدیریت امور آموزشی
کارشناس تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات محسن میرزازاده
تصویر
05632202149 05632202301-421
Sm_mirzazadeh @yahoo.com 05632202291
اداره خدمات آموزشی مدیریت امور آموزشی