مسئول واحد رایانه فائزه فرهادی
تصویر
05632202149
واحد رایانه مدیریت امور آموزشی
کاربر واحد رایانه قاسم قانونی
تصویر
05632202301-378
واحد رایانه مدیریت امور آموزشی
کاربر واحد رایانه مجید پسندیده فرد
تصویر
05632202301-378
m.pasandidehfard[at]@birjand.ac.ir
واحد رایانه مدیریت امور آموزشی