کارشناس تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات مریم احمد پور شهری
تصویر
- 05632202301-456
-
اداره دانش اموختگان مدیریت امور آموزشی
کارشناس صدور گواهی موقت پایان تحصیلات آزاده امینی
تصویر
- 05632202301-458
-
اداره دانش آموختگان مدیریت امور آموزشی
واحد بایگانی فاطمه برنجی
05632202301-446
واحد بایگانی مدیریت امور آموزشی
خدمات احسان ثابتی
- 05632202301-362
مدیریت امور آموزشی
کارشناس واحد پذیرش حسن حجتی
تصویر
- 05632202301-347
- -
اداره خدمات آموزشی مدیریت امور آموزشی
واحد بایگانی جواد حسن زاده
تصویر
05632202301-446
واحد بایگانی مدیریت امور آموزشی
رئیس اداره خدمات آموزشی سیده زهرا حسینی
تصویر
-
اداره خدمات آموزشی مدیریت امور آموزشی
تایپیست و صدور نامه ابطال معافیت تحصیلی زهره حکمت دوست
تصویر
05632202301-457
اداره دانش آموختگان مدیریت امور آموزشی
کارشناس صدور دانشنامه تحصیلی و ریزنمرات زهره خاقانی
تصویر
05632202301-458
اداره دانش آموختگان اداره خدمات آموزشی
مسئول دفتر مدیریت امور آموزشی حسین زارع
تصویر
05632202291 05632202301-357
05632202291
دفتر مدیریت امور آموزشی مدیریت امور آموزشی
کارشناس واحد بایگانی اصغر شهبازی
تصویر
368
Ashahbazi.birjand.ac.ir
اداره خدمات آموزشی مدیریت امور آموزشی
کارشناس دانش آموختگی دانشکده های علوم وبرق و کامپیوتر و تربیت بدنی و دانشکده های اقماری و دکتری همه رشته ها و موسسات غیرانتفاعی رضا شیرزادی
تصویر
05632202301-457
اداره دانش آموختگان مدیریت امور آموزشی
مسئول واحد رایانه فائزه فرهادی
تصویر
05632202149
واحد رایانه مدیریت امور آموزشی
کاربر واحد رایانه قاسم قانونی
تصویر
05632202301-378
واحد رایانه مدیریت امور آموزشی
کارشناس واحد نظام وظیفه محمد محزون
تصویر
اداره خدمات آموزشی مدیریت امور آموزشی
کارشناس دانش آموختگی دانشکده های ادبیات و علوم تربیتی و هنر و مهندسی وکشاورزی ذبیح الله مسعودی
تصویر
05632202301-458
05632202291
اداره دانش اموختگان مدیریت امور آموزشی
کارشناس تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات محسن میرزازاده
تصویر
05632202149 05632202301-421
Sm_mirzazadeh @yahoo.com 05632202291
اداره خدمات آموزشی مدیریت امور آموزشی
رئیس اداره دانش آموختگان اقدس نصیری
تصویر
05632202520
اداره دانش آموختگان مدیریت امور آموزشی
واحد دبیرخانه محمد وفایی
تصویر
05632202301-436
واحد دبیرخانه مدیریت امور آموزشی
کاربر واحد رایانه مجید پسندیده فرد
تصویر
05632202301-378
m.pasandidehfard[at]@birjand.ac.ir
واحد رایانه مدیریت امور آموزشی
واحد دبیرخانه زهرا کارگر
تصویر
05632202301-436
واحد دبیرخانه مدیریت امور آموزشی
واحد بایگانی محمد کرامتی
05632202301-446
واحد بایگانی مدیریت امور آموزشی