معرفی مدیریت امور آموزشی

اين مدیریت يکي از زيرمجموعه هاي حوزه معاونت آموزشي و تحصيلات تکميلي دانشگاه مي باشد. مدیریت امور آموزشي دانشگاه بيرجندمسوولیت هماهنگی بين دانشكده‌ها و ساير واحدهاي ذيربط در خصوص اجراي صحيح مقررات و آيين نامه‌هاي آموزشي و همچنين انجام امور اداري دانشجويـان در دوره‌هاي کاردانی، کارشناسی، كارشناسي ارشد و دکتری و امور محوله را بر عهده دارد. درحال حاضر مدیریت امور آموزشي شامل بخش‌های زير مي‌باشد:
• مدير امور آموزشي دانشگاه
• معاون مدير امور آموزشي دانشگاه
• اداره دانش آموختگان و صدور مدارك تحصيلي
• اداره خدمات آموزشی
• واحد رايانه
• دبيرخانه
• بايگاني فارغ التحصيلان و راكد
شرح وظايف مدیریت امور آموزشی:
برنامه‌ريزي براي ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون سراسري.
امور مربوط به دانشجويان و فارغ التحصيلان مشمول نظام وظيفه.
بررسي درخواست دانشجويان متقاضي انتقال (دائم و مهمان ) از دانشگاه به دانشگاههاي ديگر.
امور مربوط به بررسي و پذيرش دانشجويان متقاضي انتقال (دائم و مهمان – نيمسال كامل ) به دانشگاه.
بررسي و طرح گواهي‌ها و مدارك بيماري دانشجويان در جلسه كميسيون پزشكي دانشگاه.
صدور بخشنامه‌هاي داخلي براي تسريع و هماهنگي در روند امور آموزشي دانشجويان.
ارسال بخشنامه هاي وزارتي و غيره به دانشگاه و دانشكده ها.
بررسي و رفع اشكالات كارنامه دانشجويان براساس مقررات مربوط.
برنامه ريزي براي استفاده بهتر از خدمات رايانه مركزي دانشگاه.
تهيه آمارهاي مختلف و اطلاعات مربوط به دانشجويان شاغل به تحصيل و غيره دانشگاه.
بررسي موارد آيين‌نامه آموزشي مربوط به مقاطع غير تحصيلات تکميلي و اقدام براي رفع نكات مورد ابهام و يا پيش بيني نشده و طرح در جلسه شوراي آموزشي تحصيلات تکميلي و دانشگاه.
رسيدگي به وضعيت تحصيلي دانشجويان عادي - مشروط - ممتاز - شاغل به تحصيل- و … براساس آيين نامه هاي آموزشي و ارسال احكام مربوط.
انجام امور فارغ التحصيلان، شامل: صدور گواهي موقت، تاييديه تحصيلي ، دانشنامه ، المثني مدارك
فارغ التحصيلي ، ريزنمرات تاييد شده و...
طرح موضوعات ارجاعي از شوراي آموزشي دانشگاه در جلسات كميته تخصصي منتخب شوراي آموزشي دانشگاه.
گزارش وضعيت آموزش رايگان دانشجويان و فارغ التحصيلان دوره روزانه براي تسويه حساب مالي به مدیریت آموزشهاي آزاد، نوبت دوم و دانشجویان خارجی دانشگاه.
بررسي و طرح وضعيت پرونده‌هاي تحصيلي دانشجويان در جلسات كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه.
ايجاد هماهنگي با ادارات مختلف دانشگاه و ادارات ديگر حوزه معاونت آموزشي تحصيلات تکميلي دانشگاه.
هماهنگي در امور مربوط به دانشجويان ممتاز با دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه و انجام ثبت نام دانشجويان معرفي شده از سوي آن دفتر.
تهيه فرم‌هاي وضعيت تحصيلي براساس كارنامه ها و پرونده هاي تحصيلي دانشجويان.
استعلام و انجام مكاتبه در موارد لزوم و نكات ابهام آيين نامه ها با وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري.
صدور احكام انصراف، اخراج آموزشي، انضباطي (اوليه ، قطعي ) دانشجويان دانشگاه.
ارسال كارنامه و فرم وضعيت تحصيلي دانشجويان.
بررسي پرونده هاي تحصيلي دانشجويان براي كنترل مدارك ثبت نام و تطابق با دستورالعمل ثبت نام سازمان سنجش آموزش كشور.
اقدام براي ثبت نام دانشجويان انتقالي براساس آيين نامه هاي مربوطه.
اقدام براي بررسي و تعيين دانشجويان رتبه اول و اعلام مراتب به سازمان سنجش آموزش كشور و دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه.
اقدام براي تهيه پرونده جديد و بايگاني سوابق و پرونده هاي فارغ التحصيلان در بايگاني كل مدیریت امور آموزشي.
اقدام براي انتقال پرونده هاي تحصيلي دانشجويان غير شاغل به تحصيل و داراي حكم قطعي به بايگاني راكد.
صدور كارت دانشجويي جديد براي دانشجويان جديد الورود و دانشجويان شاغل به تحصيل دانشگاه و دانشجويان مهمان.
هماهنگي و اقدام براي تهيه دستورالعمل نیمسال تابستاني و تقويم آن براساس مصوبات شوراي آموزشي تحصيلات تکميلي دانشگاه.
صدور گواهي رتبه اول براي دانشجويان رتبه اول در هر رشته تحصيلي براساس تقاضاي آنان.
انجام مذاكرات و راهنمايي دانشجويان در موارد ارجاعي.
تحقيق و بررسي و مطالعه در وضعيت تحصيلي و روند خدمات آموزشي و تهيه آمارهاي مربوط.
بررسي و هماهنگي براي تاييد اسامي دانشجويان برتر معرفي شده به منظور ارسال به دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه و انجام مکاتبات لازم.
بررسي و اقدام براي نامه‌هاي ارائه شده فارغ التحصيلان در خصوص لغو تعهد آموزش رايگان.