مدیر آموزش های آزاد و نوبت دوم از تاریخ 1390/3/25 تا 1395/8/12