مدیر آموزش های آزاد و نوبت دوم از تاریخ 1388/1/24 تا 1390/3/25