مدیر آموزش های آزاد و نوبت دوم از تاریخ 1385/6/15 تا 1388/1/24