مدیر آموزش های آزاد و نوبت دوم از تاریخ 1382/11/11 تا 1385/6/15