مدیر آموزش های آزاد و نوبت دوم از تاریخ 1383/8/18 تا 1385/6/15