مدیر آموزش های آزاد و نوبت دوم از تاریخ 1380/11/9 تا 1382/11/11