مدیر آموزش های آزاد و نوبت دوم از تاریخ 1378/4/5 تا 1380/11/9