مدیر آموزش های آزاد و نوبت دوم از تاریخ 1377/6/18 تا 1378/3/31