مدیر آموزش های آزاد و نوبت دوم از تاریخ 1374/7/4 تا 1376/8/26