مدیر آموزش های آزاد و نوبت دوم از تاریخ 1369/11/27 تا 1372/8/2 و 1373/11/16 تا 1374/6/21