مدیر امور آموزش های آزاد، نوبت دوم و دانشجویان خارجی

شرح وظایف مدیر:
ـ برنامه ريزي و تنظيم برنامه كار واحد تحت سرپرستي با توجه به خط مشي كلي تعيين شده و هماهنگ نمودن فعاليتهاي واحد با برنامه‌ها و اهداف دانشگاه
ـ اعمال نظارت بر اجراي برنامه‌هاي آموزشهاي آزاد دانشگاه وسایر سازمان ها (كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت)
ـ نظارت بر انجام خدمات آموزشي دانشجويان در گروه تحت سرپرستي
ـ نظارت بر اجراي قراردادهاي حق التدريس، حقوقي و اجرايي آموزشهاي آزاد دانشگاه با هماهنگي و همكاري واحدهاي ذينفع و ذيربط
ـ پيگيري لازم در جهت اخذ مجوز برگزاري دوره‌هاي آزاد و دوره‌هاي داراي مدرك پودمانی و...
ـ نظارت بر تهيه و تدوين عناوين و سرفصل دوره‌ها
ـ بررسي و تطبيق مدارك تحصيلي و سكونت دانشجويان غيرايراني
ـ بررسي جلسات آموزشي پرسش و پاسخ به دانشجويان
ـ پيگيري وصول شهريه دانشجويان بدهكار و تسويه حساب با دانشجويان ميهمان
ـ صدور معرفي نامه جهت مفاصا حساب، رواديد تحصيلي، تمديد رواديد دانشجويان غيرايراني به ارگانهاي ذيربط (نظير اداره كل امور اتباع استان، پليس مهاجرت و گذرنامه ناجا، نمايندگي امور كنسولي وزارت علوم)
ـ نظارت بر تهيه ليست اسامي دانشجويان با مشخصات كامل آموزشي و اقامتي جهت ارسال به مراجع ذيربط
ـ پيگيري لازم در جهت خريد تجهيزات و امكانات كمك آموزشي دوره‌ها
ـ پيشنهاد تعرفه شهريه دانشجويان غيرايراني و ارائه آن به مراجع ذيربط
ـ نظارت بر تهيه و تدوين فرمهاي مورد نياز واحد تابعه
ـ هدايت و هماهنگ سازي كليه فعاليتها و عمليات مالي مربوط به واحد تحت سرپرستي با هماهنگي مدیریت امور مالي و معاونت مالي و اداري دانشگاه
ـ تلاش در راستاي بهبود مستمر فعاليتها، فرآيندها و ارتقاء سطح مهارت و توانمندي واحد ذيربط
ـ بررسي سطوح رضايتمندي دانشجويان و مراجعين از نحوه عملكرد كاركنان واحد تابعه
ـ شركت در جلسات، سمينارها و كميسيونها با توجه به نياز     
ـ ايجاد و فعال سازي بانكهاي اطلاعاتي مورد نياز و نظارت در حفظ و نگهداري اسناد و مدارك در واحد تحت سرپرستي
ـ شركت در دوره‌هاي آموزشي و تخصصي مرتبط با پست سازماني
ـ نظارت بر تهيه و تنظيم دفترچه راهنماي مقررات و ضوابط آموزشي مورد نياز درخصوص آموزشهاي آزاد
ـ هماهنگي و همكاري لازم با ساير مديران و معاونهاي ذيربط
ـ صدور دستورالعملها، بخشنامه‌ها و اطلاعيه‌هاي لازم در حد اختيارات محوله
ـ تهيه و تنظيم گزارشات و آمار مورد نياز جهت مقامات مافوق
ـ حصول اطمينان از حسن اجراي وظايف كاركنان تابع از طريق اعمال نظارت مستقيم بر كار آنها و اظهارنظر موثر در مورد گزينش، تشويق و تنبيه آنان
-شرکت در دوره های آموزشی و تخصصی مرتبط با پست سازمانی
ـ انجام ساير امور ارجاعي از طرف مقام مافوق