11 اسفند 95
اعلام غیبت های دانشجو در طول ترم
11 اسفند 95
تصفیه حساب-روزانه
11 اسفند 95
تصفیه حساب-شبانه
11 اسفند 95
تعهد‌نامه محضری دریافت ریز نمرات
11 اسفند 95
تغییر نمره دانشجو توسط استاد درس
11 اسفند 95
حذف تکدرس-روزانه
11 اسفند 95
حذف تکدرس-شبانه
04 ارديبهشت 96
درخواست انصراف از تحصیل
02 مهر 96
درخواست انصراف از تحصیل و دریافت مدرک کاردانی
11 اسفند 95
معادلسازی دروس-تربیت معلم
11 اسفند 95
معادلسازی دروس-ماده۴۶
11 اسفند 95
معادلسازی دروس-ماده۵۸
11 اسفند 95
معادلسازی دروس-ماده۶۳
11 اسفند 95
معادلسازی دروس-مهمانی
11 اسفند 95
مهمان-روزانه
11 اسفند 95
مهمان-شبانه
11 اسفند 95
نقل و انتقال-روزانه
11 اسفند 95
نقل و انتقال-شبانه
11 دی 96
کاربرگ معادلسازی دروس تحصیل همزمان