11 اسفند 95
اعلام غیبت های دانشجو در طول ترم
11 اسفند 95
تعهد‌نامه محضری دریافت ریز نمرات
11 اسفند 95
تغییر نمره دانشجو توسط استاد درس
11 اسفند 95
حذف تکدرس-روزانه
11 اسفند 95
حذف تکدرس-شبانه
11 اسفند 95
حذف پزشکی
04 ارديبهشت 96
درخواست انصراف از تحصیل
11 اسفند 95
معادلسازی دروس-تربیت معلم
11 اسفند 95
معادلسازی دروس-ماده۴۶
11 اسفند 95
معادلسازی دروس-ماده۵۸
11 اسفند 95
معادلسازی دروس-ماده۶۳
11 اسفند 95
معادلسازی دروس-مهمانی
11 اسفند 95
مهمان-روزانه
11 اسفند 95
مهمان-شبانه
11 اسفند 95
نقل و انتقال-روزانه
11 اسفند 95
نقل و انتقال-شبانه
11 دی 96
کاربرگ معادلسازی دروس تحصیل همزمان