کارشناس تحصیلات تکمیلی زینت احراری
05632202036
مدیریت تحصیلات تکمیلی سازمان مرکزی
کارشناس تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات مریم احمد پور شهری
تصویر
- 05632202301-456
-
اداره دانش اموختگان مدیریت امور آموزشی
کارشناس صدور گواهی موقت پایان تحصیلات آزاده امینی
تصویر
- 05632202301-458
-
اداره دانش آموختگان مدیریت امور آموزشی
کارشناس هیات ممیزه علی امینی
تصویر
- 05632202049-291
AliAmini[at]birjand.ac.ir
دفتر هیات ممیزه سازمان مرکزی
مسئول آموزش علی امینی
تصویر
05632202235 -
AliAmini[at]birjand.ac.ir 05632202235
اداره آموزش مدیریت آموزش های آزاد
واحد بایگانی فاطمه برنجی
05632202301-446
واحد بایگانی مدیریت امور آموزشی
کارشناس امور هدایت استعدادهای درخشان زهرا بصیری
05632202259 05632202049-284
talent[at]birjand.ac.ir
دفتر امور هدایت استعدادهای درخشان سازمان مرکزی
خدمات احسان ثابتی
- 05632202301-362
مدیریت امور آموزشی
کارشناس هیات جذب وحید جهانی
تصویر
05632202162 05632202049-185
05632202162
دبیرخانه هیات اجرایی جذب سازمان مرکزی
کارشناس واحد پذیرش حسن حجتی
تصویر
- 05632202301-347
- -
اداره خدمات آموزشی مدیریت امور آموزشی
واحد بایگانی جواد حسن زاده
تصویر
05632202301-446
واحد بایگانی مدیریت امور آموزشی
مسئول دبیرخانه و بایگانی جواد حسن زاده
تصویر
05632202235 -
- 05632202235
اداره آموزش مدیریت آموزش های آزاد
رئیس اداره خدمات آموزشی سیده زهرا حسینی
تصویر
-
اداره خدمات آموزشی مدیریت امور آموزشی
تایپیست و صدور نامه ابطال معافیت تحصیلی زهره حکمت دوست
تصویر
05632202301-457
اداره دانش آموختگان مدیریت امور آموزشی
کارشناس صدور دانشنامه تحصیلی و ریزنمرات زهره خاقانی
تصویر
05632202301-458
اداره دانش آموختگان اداره خدمات آموزشی
کارشناس آموزش سلمان رفیعی
تصویر
05632202235 -
Rafiei1666[at]birjand.ac.ir 05632202235
اداره آموزش مدیریت آموزش های آزاد
مسئول دفتر مدیریت امور آموزشی حسین زارع
تصویر
05632202291 05632202301-357
05632202291
دفتر مدیریت امور آموزشی مدیریت امور آموزشی
کارشناس مسئول امور آموزشی آسیه شنیده
05632202049-297
05632202412
معاونت آموزشی سازمان مرکزی
کارشناس واحد بایگانی اصغر شهبازی
تصویر
368
Ashahbazi.birjand.ac.ir
اداره خدمات آموزشی مدیریت امور آموزشی
کارشناس دانش آموختگی دانشکده های علوم وبرق و کامپیوتر و تربیت بدنی و دانشکده های اقماری و دکتری همه رشته ها و موسسات غیرانتفاعی رضا شیرزادی
تصویر
05632202301-457
اداره دانش آموختگان مدیریت امور آموزشی
مسئول واحد رایانه فائزه فرهادی
تصویر
05632202149
واحد رایانه مدیریت امور آموزشی
دبیرخانه معاونت آسیه قاسمی
تصویر
- 05632202049-295
05632202412
معاونت آموزشی سازمان مرکزی
کاربر واحد رایانه قاسم قانونی
تصویر
05632202301-378
واحد رایانه مدیریت امور آموزشی
امور خدمات عباس قدری
تصویر
05632202235 -
- 05632202235
اداره آموزش مدیریت آموزش های آزاد
کارشناس واحد نظام وظیفه محمد محزون
تصویر
اداره خدمات آموزشی مدیریت امور آموزشی
کارشناس دانش آموختگی دانشکده های ادبیات و علوم تربیتی و هنر و مهندسی وکشاورزی ذبیح الله مسعودی
تصویر
05632202301-458
05632202291
اداره دانش اموختگان مدیریت امور آموزشی
کارشناس تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات محسن میرزازاده
تصویر
05632202149 05632202301-421
Sm_mirzazadeh @yahoo.com 05632202291
اداره خدمات آموزشی مدیریت امور آموزشی
مسئول حسابداری سید رضا میرعباسی
تصویر
05632202235 -
SR.Mirabbasi[at]yahoo.com 05632202235
اداره آموزش مدیریت آموزش های آزاد
کارشناس هیات جذب علیرضا نخعی
تصویر
05632202162 05632202049-185
05632202162
دبیرخانه هیات اجرایی جذب سازمان مرکزی
رئیس اداره دانش آموختگان اقدس نصیری
تصویر
05632202520
اداره دانش آموختگان مدیریت امور آموزشی
کارشناس حسابداری مهدی هدایتی
تصویر
05632202235 -
- 05632202235
اداره آموزش مدیریت آموزش های آزاد
مسئول دفتر معاونت علی همسایگان
تصویر
05632202412 05632202049-299
- 05632202412
معاونت آموزشی سازمان مرکزی
واحد دبیرخانه محمد وفایی
تصویر
05632202301-436
واحد دبیرخانه مدیریت امور آموزشی
کاربر واحد رایانه مجید پسندیده فرد
تصویر
05632202301-378
m.pasandidehfard[at]@birjand.ac.ir
واحد رایانه مدیریت امور آموزشی
واحد دبیرخانه زهرا کارگر
تصویر
05632202301-436
واحد دبیرخانه مدیریت امور آموزشی
واحد بایگانی محمد کرامتی
05632202301-446
واحد بایگانی مدیریت امور آموزشی