18 اسفند 95
شهریه نوبت دوم مقطع دکتری تخصصی 95-94
18 اسفند 95
شهریه نوبت دوم مقطع کارشناسی ارشد 95-94
18 اسفند 95
شهریه نوبت دوم مقطع کاردانی-کارشناسی 95-94
18 اسفند 95
نکات مهم آموزشي ومالي دوره نوبت دوم
18 اسفند 95
جدول ارقام شهریه سال تحصیلی ۹۶-۹۵
18 اسفند 95
جدول ارقام شهریه سال تحصیلی ۹۶-۹۵
16 آبان 96
جدول ارقام شهریه سال تحصیلی ۹7-۹6
29 فروردين 97
شهریه دانشجویان شبانه (نوبت دوم) دانشگاه بیرجند سال تحصیلی 98-97
29 فروردين 97
شهریه دانشجویان خارجی و پردیس بین الملل دانشگاه بیرجند سال تحصیلی 98-97
29 فروردين 97
مصوبه هیات رئیسه دانشگاه بیرجند در خصوص شهریه شبانه 98-97