18 اسفند 95
آئین نامه اجرایی پرداخت شهریه دانشجویان نوبت دوم(موارد خاص)
16 آبان 96
شیوه نامه اجرایی نوبت دوم،دانشجویان خارجی ومواردمشمول شهریه
18 اسفند 95
کاربرگ مشخصات دانشجویان غیر ایرانی
18 اسفند 95
کاربرگ هاي مورد نياز براي انجام امور اقامتي و آموزشي دانشجويان غير ايراني
18 اسفند 95
وظايف سرپرستان دانشجويان غير ايراني
18 اسفند 95
امور کنسولي دانشجويان غير ايراني
18 اسفند 95
آئين نامه امور آموزشي و دانشجويي دانشجويان غير ايراني
18 اسفند 95
سرپرستي امور فرهنگي دانشجويان غير ايراني
18 اسفند 95
شرايط پذيرش دانشجويان غير ايراني در دانشگا ه هاي ايران
18 اسفند 95
شيوه نامه ثبت نام دانشجويان افغاني و عراقي پذيرفته شده در آزمون سراسري