18 اسفند 95
آئین نامه اجرایی پرداخت شهریه دانشجویان نوبت دوم(موارد خاص)
18 اسفند 95
کاربرگ مشخصات دانشجویان غیر ایرانی
18 اسفند 95
کاربرگ هاي مورد نياز براي انجام امور اقامتي و آموزشي دانشجويان غير ايراني
18 اسفند 95
وظايف سرپرستان دانشجويان غير ايراني
18 اسفند 95
امور کنسولي دانشجويان غير ايراني
18 اسفند 95
آئين نامه امور آموزشي و دانشجويي دانشجويان غير ايراني
18 اسفند 95
سرپرستي امور فرهنگي دانشجويان غير ايراني
18 اسفند 95
شرايط پذيرش دانشجويان غير ايراني در دانشگا ه هاي ايران
18 اسفند 95
شيوه نامه ثبت نام دانشجويان افغاني و عراقي پذيرفته شده در آزمون سراسري