مدیر امور آموزش های آزاد و نوبت دوم

مدیریت آموزش های آزاد، نوبت دوم و دانشجویان خارجی

مدیریت آموزش­های آزاد، نوبت دوم و دانشجویان خارجی یکی از مدیریت­های تابعه حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه می­باشد که برگزاری دوره­های آموزشی آزاد، ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان نوبت دوم، ثبت نام و هدایت تحصیلی دانشجویان غیرایرانی، برگزاری آموزش­های مجازی و ترم تابستانی زیر نظر این مدیریت انجام می­گیرد. این مدیریت شامل دو بخش حسابداری و آموزش می­باشد.


  شرح وظایف مدیریت آموزش های آزاد، نوبت دوم و دانشجویان خارجی 

- ثبت نام از پذيرفته شدگان و تشكيل پرونده جهت دانشجويان دوره‌هاي آزاد، شبانه، پودمانی و غير ايراني در چارچوب ضوابط و مقررات ذيربط

ـ كنترل پرونده هاي ثبت نام بلحاظ تكميل بودن مدارك و رفع نواقص احتمالي

ـ انجام مكاتبات لازم در خصوص رفع نقص پرونده هاي دانشجويان جديدالورود بطور متناوب

ـ انجام امور مربوط به درخواست صدور تائيديه تحصيلي، ريزنمرات، معرفي نامه و گواهينامه هاي پايان دوره‌ها با هماهنگي مقام مافوق

- اقدام لازم در جهت صدور معرفي نامه جهت مفاصا حساب، رواديد تحصيلي، تمديد رواديد ارگانها و ادارات ذيربط ضمن هماهنگي لازم با مسئول مافوق

ـ تهيه و تنظيم ليست اسامي دانشجويان با مشخصات كامل آموزشي و اقامتي (دانشجويان غيرايراني) جهت ارسال به مراجع ذيربط

ـ همکاری تهيه و تدوين عناوين و سرفصل دوره‌ها

ـ اقدام لازم در جهت اخذ مجوز برگزاري دوره‌هاي آزاد و دوره‌هاي داراي مدرك پودمانی و ...

ـ تهيه و تنظيم گزارشهاي تفصيلي و آماري جهت ارائه به مقام مافوق

ـ پيگيري وصول شهريه دانشجويان بدهكار تا حصول نتيجه

ـ گردآوري و تدوين دفترچه هاي راهنماي تحصيلي

 ـ انجام خدمات آموزشي و مالي دانشجويان شاهد، ايثارگران، كميته امداد و بهزيستي، رتبه اولي….

ـ اجراي مقررات ابلاغي تخفيف هاي مالي دانشجويان برابر ضوابط و مقررات مصوب

ـ اجراي مقررات ابلاغي وصولي جرائم آموزشي از دانشجويان برابر ضوابط و مقررات مصوب

ـ اجراي كامل بخشنامه‌ها، آئين نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي صادره

- شرکت در دوره­های آموزشی و تخصصی مرتبط با پست سازمانی

-انجام سایر امور ارجاعی از طرف مقام مافوق