17 اسفند 95
مدارک لازم برای احتساب سنوات خدمت پیمانی (آموزشی – پژوهشی)
17 اسفند 95
فرآیند ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی در هیات ممیزه دانشگاه
17 اسفند 95
فرآیند تبدیل وضع از پیمانی به رسمی آزمایشی اعضای هیات علمی دانشگاه
02 ارديبهشت 96
آیین نامه ارتقاء - جدید