16 اسفند 95
آیین نامه جذب هیات علمی
16 اسفند 95
آیین نامه استخدامی هیات علمی
16 اسفند 95
آیین نامه تبدیل وضع کارشناس به هیات علمی
16 اسفند 95
فرآیند احتساب سنوات خدمت
16 اسفند 95
فرآیند تبدیل وضع از پیمانی به رسمی آزمایشی
16 اسفند 95
فرآیند ارتقا مرتبه
16 اسفند 95
فرآیند تبدیل وضع از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی
16 اسفند 95
فرآیند استخدام پیمانی