04 اسفند 95
مجموعه مقررات و آیین نامه های آموزشی و پژوهشی دوره دکتری PhD شیوه آموزشی و پژوهشی دانشگاه بیرجند - ورودی 95 به بعد
04 اسفند 95
مجموعه مقررات و آیین نامه های آموزشی و پژوهشی دوره دکتری PhD شیوه آموزشی و پژوهشی دانشگاه بیرجند - ورودی 93 به بعد
04 اسفند 95
مجموعه مقررات و آیین نامه های آموزشی و پژوهشی دوره دکتری PhD شیوه آموزشی و پژوهشی دانشگاه بیرجند - ورودی 89 تا 92
04 اسفند 95
فرصت تحقیقاتی
04 اسفند 95
نگاشت نامه مقطع دکتری