04 اسفند 95
مجموعه مقررات و آیین نامه های آموزشی و پژوهشی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند (ورودی 94 به بعد)
04 اسفند 95
آیین نامه اجرایی دوره کارشناسی ارشد - ورودی 93
04 اسفند 95
واحدهای کفایت فارغ التحصیلی رشته های کارشناسی ارشد مصوب گروه های آموزشی
04 اسفند 95
شیوه نامه ارزیابی پایان نامه کارشناسی ارشد
04 اسفند 95
نگاشت نامه مقطع ارشد